Mobile menu

Шполянська    районна    рада

Р І Ш Е Н Н Я

 м. Шпола

«___» __________ 2015 р.                                                                                    № _______

Про Регламент Шполянської районної ради

 

Відповідно до підп. 5 п. 1 ст. 43, п. 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

 

1. Затвердити Регламент Шполянської районної ради згідно з додатком 1.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 30.11.2010 №2-1/VІ «Про Регламент районної ради».

 

Голова районної ради                                                                                                                         О.М.Кузуб

 

 

                          Додаток

   до рішення районної ради

від ______№_____________

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Шполянської районної ради

 Р о з д і л   І

 Загальні положення

 

Стаття 1

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл і міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими і міською радами.

 

Стаття 2

Діяльність районної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в України” та іншими законами, відповідальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, обраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами, політичними партіями та громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

 

Стаття 3

Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами   України „Про місцеві вибори”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, а також цим Регламентом.

 

Стаття 4

1. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу.  У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

 

2. У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

  

Стаття 5

1. Регламент ради – це нормативно-правовий документ, що визначає порядок діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань, діяльність постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функцій, що випливають з її повноважень.

2. Процедурні питання, не врегульовані законом чи даним Регламентом, вирішуються радою у кожному конкретному випадку.

3. Регламент, а також зміни та доповнення до Регламенту приймаються радою більшістю голосів від її загального складу.

4. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови ради, заступника голови районної ради, президії, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів.

5. Зміни  до Регламенту стають постійними нормами і вносяться до основного тексту після прийняття відповідного рішення радою.

6. Цей Регламент діє до прийняття Регламенту радою нового скликання.

 

Р о з д і л   ІІ

Сесії районної ради

 

Стаття 6

1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

2. Перша сесія новообраної ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі. 

Першу сесію новообраної районної ради відкриває і веде голова районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

3. Для розробки проекту порядку денного першої сесії районної ради нового скликання, підготовки проектів рішень, що вносяться на розгляд сесії, пропозицій щодо організації її роботи, районна виборча комісія  за участю керуючого справами районної ради утворює робочу групу з числа депутатів від кожної політичної партії, які подолали п'ятивідсотковий бар’єр та обрані депутатами районної ради.

Делегування представників здійснюється на зборах депутатів від кожної політичної партії  з урахуванням пропорційності представництва, про що повідомляється голова районної виборчої комісії і керуючий справами районної ради.

Робоча група припиняє свою роботу після обрання голови районної ради.

 

Стаття 7

 Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. 

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова районної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

 

Стаття 8

 З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова ради має право оголосити перерву в засіданні ради для внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання на посаду заступника голови районної ради.

 

Стаття 9

  Протокол та рішення першої сесії, у т. ч. про обрання голови, підписує новообраний голова районної ради.

 

Стаття 10

1. Сесії районної ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. У відкритих засіданнях можуть брати участь депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації.

2. На закритому засіданні ради може бути присутній прокурор району, а також посадові особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

3. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначає голова ради, або заступник голови районної ради з урахуванням пропозицій постійних комісій районної ради. Присутність запрошених на сесію має бути обумовлена їх необхідністю при розгляді питань порядку денного. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

4. Головуючий на засіданні, за погодженням з депутатами шляхом голосування, може надати слово запрошеним на сесію на їх прохання (звернення). Запрошені особи можуть вносити пропозиції, але не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за рішенням ради можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

5. Порядок розміщення в залі засідань депутатів ради та інших присутніх осіб визначається виконавчим апаратом за погодженням з депутатськими фракціями та групами. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6. Гласність роботи районної ради забезпечується інформацією про її діяльність в засобах масової інформації та на офіційному сайті районної державної адміністрації. Редакції друкованих органів, телерадіокомпаній можуть акредитувати своїх представників при раді.  Виконавчий апарат сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій, знайомить їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.

 

Стаття 11

1. Сесії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі неможливості або немотивованої відмови голови ради скликати сесію ради, у визначений термін, сесія скликається заступником голови ради.

Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У разі, якщо сесія ради не скликається головою, чи відповідно заступником голови ради у двотижневий строк, на вимогу суб’єктів, зазначених в даній статті, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менше як одну третину від загального складу ради,  або постійною комісією ради.

3. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до депутатів персонально, а населення через засоби масової інформації, не пізніше як за 20 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд ради, надаються депутатам не пізніш як за 5 днів до сесії.

На прохання депутата ради (за наявності технічної можливості) документи можуть надсилатися йому електронною поштою.

 

Стаття 12

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія районної ради.

2. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань та проектами рішень, що пропонуються для розгляду.

3. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

4. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

 

Стаття 13

1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається виконавчим апаратом районної ради за 30 хвилин до її відкриття на підставі пред’явлення посвідчення депутата районної ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття сесії районної ради. 

3. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. У протилежному випадку вважається, що депутат участі у голосуванні не бере.

4. На сесії районної ради обирається президія у складі голови районної ради та заступника голови районної ради. Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.

 

Стаття 14

1. Діяльність ради здійснюється у відповідності з річним планом роботи, затвердженим на пленарному засіданні районної ради. Річний план включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за їх виконання.

Проект плану роботи районної ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій заступника голови районної ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів, голови районної державної адміністрації.

2. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися головою ради та заступником голови районної ради, постійними комісіями, президією, депутатськими групами і фракціями, депутатами районної ради і головою районної державної адміністрації, як правило не пізніше, ніж за п'ятнадцять днів до відкриття сесії.

Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом районної ради та за двадцять днів до сесії надаються голові районної ради.

3. У разі необхідності пропозиції до порядку денного сесії районної ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесені тільки за згодою голови районної ради.

4. Проект порядку денного сесії районної ради погоджується  президією районної ради і повідомляється депутатам до відкриття чергової сесії. У проекті по кожному питанню вказується прізвище, ім’я, по батькові та посада доповідача і співдоповідача. До проекту порядку денного сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які районна рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

5. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією, або комісією, яка утворюється для підготовки конкретного питання.

6. При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, проводиться необхідне вивчення стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах.  З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців, враховуються їх інтереси та пропозиції.

7. Після реєстрації і розгляду головою ради або заступником голови районної ради матеріали передаються на розгляд постійної комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення.

8. Питання, які вносяться на розгляд сесії районної ради, в обов'язковому порядку попередньо розглядаються відповідними профільними комісіями, які розробляють проекти рішень та готують висновки, що вносяться на розгляд сесії. Голова комісії, або його заступник, або уповноважений член комісії, виступають з доповідями і співдоповідями з обговорюваних питань. Проекти рішень про районний бюджет, звіт про його виконання розглядаються всіма постійними комісіями районної ради, а зміни до районного бюджету – постійною комісією з питань планування, бюджету і фінансів та іншими постійними комісіями ради. Проекти рішень, які не пройшли попереднього розгляду в профільних постійних комісіях у порядок денний сесії не пропонуються.

9. Проекти рішень візуються заступником голови районної ради  відповідно до розподілу обов’язків, головою відповідної профільної комісії, керуючим справами ради, юристом  організаційного відділу виконавчого апарату районної ради, а з питань, які відносяться до компетенції районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках керівниками установ та організацій, які будуть забезпечувати виконання даних рішень.

У разі незгоди зазначених посадових осіб з проектом рішення, вони подають обґрунтовані письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення.

10. Проекти рішень ради, при необхідності, за розпорядженням голови ради можуть бути передані міській та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення.

11. Після погодження проектів рішень постійними комісіями вони оприлюднюються на офіційному сайті Шполянської райдержадміністрації, не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, а також надсилаються на електронні адреси керівників депутатських фракцій і груп. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законодавством, проекти рішень районної ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

12. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог              п. 3 цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому районною радою більшістю голосів від загального складу ради.

13. Питання затвердженого порядку денного сесії районної ради, за рішенням ради, можуть розглядатися в іншій, ніж в передбаченій в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися, включатись чи виключатися з порядку денного. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, а також повідомленням про виконану відповідно до регламенту підготовчу роботу і ступінь підготовленості до розгляду, про термін роздачі відповідних документів депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання голови чи заступника відповідної комісії.

 

Стаття 15

1. На час проведення сесії рада з присутніх депутатів обирає  голосуванням секретаріат сесії. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату вносить головуючий на сесії. Рішення про обрання секретаріату сесії приймається більшістю присутніх депутатів.

2. Секретаріат організує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.

 

Стаття 16

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або заступник голови районної ради, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій – один з депутатів за рішенням ради.

 У залі, де проводиться пленарне засідання ради, встановлюється Державний прапор України та прапор Шполянського району. Після відкриття та закриття пленарного засідання ради виконується Державний Гімн України.

2. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, головуючим відводиться час до 20 хвилин: для можливого інформування головою ради про стан справ в районі, роботу ради та оголошення заяв, повідомлень (до 2 хвилин) депутатів, уповноважених представників від депутатських груп і фракцій. Обговорення цих заяв, повідомлень не проводиться.

   3. Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головуючим, постійною комісією ради, депутатськими групами і фракціями. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

За пропозицією головуючого на сесії, постійної комісії ради, депутатської групи або фракції без рішення ради можуть оголошуватись перерви в її роботі до 10 хвилин.

4. За дорученням ради постійні комісії районної ради можуть проводити свої засідання у перервах пленарного засідання ради.

5. Головуючий на сесії:

- забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього Регламенту;

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні районної ради;

- проводить реєстрацію депутатів шляхом голосування;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок; у разі порушень виступаючими Регламенту має право його попередити або позбавити слова;

- надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

- може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

- оголошує письмові запити,  надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим Регламентом;

- ставить питання на голосування та оголошує його результати;

- дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

- має право, за рішенням ради, позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;

- підписує протокол засідання сесії;

- організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємо узгоджених рішень.

Під час засідань ради головуючий не коментує і не дає оцінок відносно виступаючих та їх виступів. 

6. Робота районної ради ведеться державною мовою.

 

Стаття 17

1. Час для доповіді на сесіях надається в межах до 30 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, для виступу в дебатах депутату надається час до 10 хвилин, для повторного виступу – до 5 хвилин, час на відповіді доповідачу та співдоповідачу – до 5 хвилин. Для довідок, питань депутатам надається до 1 хвилини, з мотивів  голосування – до 1 хвилини.

Перед початком обговорення  кожного питання, враховуючи кількість бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу обговорення припиняється, якщо рада не прийняла іншого рішення.

2. Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських груп і фракцій, слово надається обов’язково до припинення обговорення.

3. Голова ради, заступник голови районної ради, голова постійної і тимчасової контрольної комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 2 хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

4. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і політичну партію, до якої належить. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження, за рішенням ради, він позбавляється слова. 

5. Обговорення питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 2 хвилин.

Депутатові після закінчення обговорення за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

При розгляді питання порядку денного депутати можуть передати головуючому записку із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

 

Стаття 18

1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подаються секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то вони голосуються в порядку їх надходження. Перед голосуванням головуючий надає слово автору поправок до 3 хвилин за його вимогою.

5. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

 

Стаття 19

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються в режимі відкритого голосування. 

2. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів відкритим голосуванням обирається лічильна комісія на підставі пропорційного представництва від політичних партій, представлених у районній раді, а також з урахуванням їх домовленості про відступ від такого представництва. 

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу виборних органів чи на керівні посади.

3. Перед початком голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

4. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови районної ради, при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим Регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим Регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатур, проводиться окреме голосування за кожну кандидатуру щодо включення її до бюлетеня. За результатами голосування  їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається „не підтримую жодного кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування по виборах заступника  голови районної ради вносяться прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч розташовується порожній квадрат. Нижче цього зазначається „не підтримую кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис„підтримую рішення” і праворуч – порожній квадрат, нижче - запис „не підтримую рішення” і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови і секретаря лічильної комісії та печатка районної ради.

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнана кабіна для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіни.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у списку депутатів районної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка „плюс” (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку (+) або іншу в квадраті проти слів „не підтримую кандидата” („не підтримую жодного з кандидатів”).

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких поставлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

8. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

9. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його результати визнаються недійсними.

9.1. Якщо за результатами голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується і вирішується радою в кожному конкретному випадку.

9.2. При прийманні (звільненні) керівників підприємств, установ, організацій, що належать до районної комунальної власності, у разі негативного голосування, питання знімається з порядку денного.

9.3. Розгляд іншої кандидатури  при прийманні керівників підприємств, установ, організацій, що належать до районної комунальної власності, виноситься на розгляд наступного пленарного засідання районної ради.

9.4. У разі неприйняття запропонованої кандидатури на посаду керівника підприємства, установи, організації, що належить до районної комунальної власності, обов’язки керівника тимчасово виконує його заступник.

У випадку відсутності посади заступника керівника підприємства, організації, установи голова районної ради, за поданням начальника відповідного управління районної державної адміністрації, якому доручені повноваження по галузевому управлінню майном районної комунальної власності, призначає тимчасово виконуючого обов’язки керівника з числа працівників даного підприємства, установи, організації.

10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках, передбачених у п. 1      статті 16 даного Регламенту – головуючим на сесії.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

11. Прийняте рішення ради в десятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, депутатським групам і фракціям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, міській і сільським радам.

12. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що мають нормативно-правовий характер, вступають в силу після їх офіційного оприлюднення у засобах масової інформації. 

13. Оприлюднення рішень районної ради на офіційному сайті Шполянської райдержадміністрації відбувається в п'ятиденний термін з дня їх прийняття на сесії, якщо інше не обумовлене в рішенні.

14. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

15. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі головуючому на сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали підтримки на сесії, узагальнюються і надсилаються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний строк їх розглянути і про результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

16. Листи громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом. Звернення місцевих рад оголошуються на сесії першочергово.

 

Стаття 20

1. На кожній сесії ради ведеться звукова стенограма сесії, з строком її зберігання не менше одного року після засідання сесії, на основі якої виконавчий апарат ради складає протокол.

2. У протоколі сесії ради вказуються:

- назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

- прізвища депутатів, які виступили, а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

- перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

3. До протоколу сесії додаються:

- тексти доповідей і співдоповідей;

- рішення, прийняті радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на

            сесії;

- письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

- список реєстрації депутатів;

- список запрошених осіб.

4. Протокол сесії ради оформляється в місячний строк і підписується головуючим на сесії ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку в загальному відділі, а потім передаються в державний архів району на постійне зберігання.

 

Р о з д і л   ІІІ

Депутати, посадові особи ради, 

забезпечення депутатської діяльності

 

Стаття 21

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, має обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради, заступника голови районної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову постійної комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги, він дає письмове пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

5. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

6. Районна рада забезпечує депутатів своїми офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, організовує допомогу їм з правових питань, надає можливість ознайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у раді, та робити виписки, копіювання цих документів за письмовим зверненням до голови районної ради.

7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним її органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

8. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що суперечать правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування вжити до нього таких заходів  впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової інформації.

 

Стаття 22

1. Депутат має право звернутися з депутатським запитом чи депутатським запитанням до керівників ради та її органів, керівників органів,  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації. Районна рада приймає рішення щодо підтримки депутатського запиту.

Депутатське запитання за вимогою депутата може оголошуватись на сесії ради.

2. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати  письмову відповідь на запит депутата ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до чинного законодавства. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено запит, можуть звернутися в органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 

Стаття 23

1. Депутатські групи і фракції утворюються  депутатами, за умови, що до складу кожної групи чи фракції  входить не менше 5 депутатів. Депутат не може входити більш як до однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова районної ради, заступник голови ради не можуть входити до складу депутатських груп і фракцій.

2. Порядок роботи депутатських груп і фракцій, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються самими депутатськими групами і  фракціями.

3. Депутатські групи і фракції формуються на першій сесії районної ради нового скликання до розгляду питання про обрання голови ради. 

4. Реорганізація та формування нових депутатських груп чи фракцій можуть проводитися протягом повноважень районної ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах районної ради за винятком президії районної ради.

5. Кожна депутатська група чи фракція повинна бути зареєстрована в  районній раді. Умовою її реєстрації є надходження до секретаріату районної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи чи фракції із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів групи чи фракції, а також депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. 

6. Головуючий на сесії районної ради інформує депутатів про сформування групи чи фракції, її кількісний склад та уповноважених представників. Інформаційні матеріали про депутатську групу чи фракцію, після її реєстрації, поширюються секретаріатом районної ради серед депутатів, в тому ж порядку повідомляється про зміни у їх складі.

7. Уповноважений представник депутатської групи чи фракції повідомляє письмово голову районної ради про вступ чи вихід з неї депутатів, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи  фракції, якщо депутата виключено з неї.

8. У разі, коли склад депутатської групи чи фракції стає меншим від встановленої у п. 1 статті 23 Регламенту, вона після 15 днів оголошується головою районної ради розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи чи фракції  не є підставою для перегляду персонального складу органів районної ради, за винятком президії районної ради.

9. За поданням зареєстрованої депутатської групи чи фракції, окремих депутатів підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані не пізніше, як за день до початку роботи  сесії.

10. Депутатській групі чи фракції надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також приміщення для роботи. 

 

Стаття 24

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”. Крім цього, рада може достроково припинити повноваження депутата у зв’язку:

- з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

- з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

 

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається постійною комісією з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, яка подає раді свій висновок  та готує проект рішення з цього питання.

3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до районної виборчої комісії для прийняття відповідного рішення.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата районної ради публікується в газетах „Шполянські вісті”, „Шполяночка +” та на офіційному сайті Шполянської райдержадміністрації.

 

Стаття 25

Голова ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням. Повноваження голови ради здійснюються у відповідності з    статтею 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

 

Стаття 26

Заступник голови ради обирається радою за поданням голови ради з числа її депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Р о з д і л   ІV

Президія ради

 

Стаття 27

1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії ради входять голова ради,  заступник голови районної ради, голова райдержадміністрації, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Р о з д і л   V

Постійні комісії ради

Стаття 28

1. Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності з статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

2. Рада утворює такі постійні комісії:

- з питань планування бюджету і фінансів;

- з питань соціально-економічної діяльності та комунальної власності;

- з питань земельних відносин, екології і природокористування, розвитку села та аграрного виробництва;

- з питань освіти, культури, молодіжної політики і спорту;

- з питань охорони здоров'я;

- з питань правоохоронної та мобілізаційної роботи; 

- з питань регламенту та депутатської діяльності.

3. Рада може утворювати постійні комісії і з інших питань.

 

Стаття 29

1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

2. Постійні комісії обираються на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, як правило,  не менше 5 депутатів.  

3. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

4. Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням пропозицій та пропорційності представництва зареєстрованих депутатських груп і фракцій.

5. Голосування з усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

6. Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час звільнений за його власним проханням, у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

7. Пропозиції щодо звільнення голови постійної комісії вносяться:

- особисто головою комісії або письмовою заявою;

- головою ради;

- за рішенням відповідної постійної комісії;

- не менше однією третиною від загального складу депутатів ради відповідно до їх письмової заяви.

8. Рішення ради про звільнення голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин звільнення.

9. У випадку звільнення голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

 

Стаття 30

1. Голова постійної комісії:

- організує роботу комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

-  пропонує порядок денний і організує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

- запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників політичних партій і громадських організацій, вчених і спеціалістів;

- представляє комісію у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

-   організує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії; -   інформує голову ради або його заступників про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії; -  дає доручення членам комісії, інформує їх про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій тощо.

2. Заступник голови постійної комісії:

- обирається на засіданні комісії;

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

- обирається на засіданні комісії;

- веде діловодство постійної комісії;

- організує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

- забезпечує членів комісії необхідною інформацією;

- повідомляє членам комісії про дату, час і порядок денний засідання.

4. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

5. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу комісій.

У засіданнях комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закритому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій або усній формі при обговоренні даного питання на сесії ради.

8. Висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

9. Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

10. Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

 

Р о з д і л   VІ

Тимчасові контрольні комісії

 

Стаття 31

1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів з урахуванням пропозицій фракцій,  постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Р о з д і л   VІІ

Виконавчий апарат ради

 

Стаття 32

1. Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.